Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Ouderportaal

Informatie over de school 

Belangstellende ouders kunnen informatie over onze school (onderwijsvisie, concept, schoolorganisatie, e.d.) vinden op onze schoolwebsite en over het basisonderwijs in het algemeen via de website van scholenopdekaart.nl.

Informatie met betrekking tot intake Normaal gesproken is een intakegesprek met een rondleiding het eerste moment van kennismaking met de Lea Dasbergschool. Een afspraak hiervoor maakt u via deze site.
De directeur voert de intakegesprekken voor zij-instromers. De kleuterleerkrachten voeren deze gesprekken voor de instroom van 4-jarigen. Indien er speciale zorg nodig is voor uw kind wordt de intern begeleider daarbij betrokken. In het kader van Passend Onderwijs is het van belang dat de school zo vroeg mogelijk op de hoogte is van eventuele speciale zorg voor uw kind. Op die manier kan er tijdig actie worden genomen om te kijken welke onderwijsbehoefte uw kind heeft. 

Informatie met betrekking tot aanmelding 

Op basis van de informatie die ouders van de school ontvangen hebben, maken zij hun keuze om hun kind al dan niet aan te melden als leerling. Wij raden u aan uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. Op onze school worden wij soms geconfronteerd met het feit dat we meer aanmeldingen krijgen dan we leerlingen kunnen plaatsen. Om voor iedereen duidelijk te maken hoe de procedures verlopen, is dit document opgesteld.
Aanmelding vindt plaats door inlevering van het ingevulde aanmeldingsformulier. Dit formulier krijgen ouders na afloop van het intakegesprek. Aan de hand van de 

leerlingaantallen en of de school in de onderwijsbehoefte van uw kind kan voorzien wordt door de directeur bepaald of er daadwerkelijk plaats is voor het aangemelde kind. In dat geval komt het kind op de inschrijflijst te staan. Is er niet meteen plaats, dan komt het kind op de plaatsingslijst te staan.  Inschrijving Inschrijving vindt pas plaats nadat de directeur en de intern begeleider een aanmelding positief beoordelen op basis van eventuele zorgbehoeften en/of leerbelemmeringen van het aangemelde kind. Overschrijdt de zorgbehoefte van het kind de capaciteit van de school dan zal er samen met de ouders en de onderwijsadviseur gezocht worden naar een passend alternatief. Indien de zorgcapaciteit van de school het toelaat, zal worden overgegaan tot inschrijving.

De volgorde van plaatsing van leerlingen verloopt als volgt:

1. 4-jarigen instroom tot het gestelde aantal leerlingen per groep. 2. Een kind dat al een broertje of zusje op school heeft, krijgt voorrang voor toelating tot onze school, mits tijdig (minimaal één jaar voordat uw kind 4 jaar wordt) aangemeld. 3. De volgorde van aanmelddatum van niet-broertjes of -zusjes bepaalt, indien er nog plaats is, wie er wordt toegelaten. 4. Indien het maximaal aantal leerlingen wordt bereikt, zal worden overgegaan tot plaatsing op de plaatsingslijst of doorverwijzing naar een andere school.

T.a.v. de plaatsing van kleuters hanteren we de volgende regel:* Kleuters mogen naar school komen op de dag dat ze 4 jaar worden. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen ze tot een maximum van 5 dagen komen wennen. Deze gewenningsdagen zijn geheel vrijblijvend en worden vastgesteld in overleg met de betreffende leerkracht.  Begrippen

Intake 

Bij een intakegesprek op school krijgen ouders informatie over de visie, werkwijze en regels van de Lea Dasbergschool. Tevens wordt gekeken of de school de leerling kan bieden wat hij/zij nodig heeft. De onderwijsbehoeften worden door de directeur/ kleuterleerkracht genoteerd op een intakeformulier. Ouders ontvangen na afloop van het intakegesprek een mail met een link naar het digitale aanmeldformulier.

Aanmelden 

Aanmelding vindt plaats door het verzenden van het volledig ingevulde digitale aanmeldformulier. Op basis van het aannamebeleid wordt door de directeur bepaald of er ook daadwerkelijk plaats is voor het aangemelde kind.

Inschrijven 

Indien een aanmelding positief is beoordeeld krijgen ouders binnen zes weken na aanmelding een mail toegestuurd met een link naar het digitale inschrijfformulier. Na verzending van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier kunnen wij de inschrijving voltooien door het versturen van een ontvangstbevestiging.

Opgeven voor een intakegesprek? Klik hier!