Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u meepraten over de gang van zaken op en het beleid van de school. Dit gebeurt via de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR van de Lea Dasbergschool zitten ouders en leerkrachten. De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken.

Samen bespreken we onderwerpen die direct, maar soms ook indirect met school te maken hebben. Voorbeelden van onderwerpen die we bespreken, zijn huiswerkbeleid, overblijfbeleid, veiligheidsbeleid in en rond de school, het formatieplan, het jaarplan van de school en ook de meerjarenplanning. Soms heeft de MR een adviserende taak, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. U kunt onze vergaderingen (ook als niet MR-lid) altijd bijwonen.

Eén ouder en één leerkracht gaan naar de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier komen onderwerpen aan de orde die voor het hele openbaar onderwijs in Arnhem, dus ook voor onze school, van belang zijn.

Het lid worden van de MR gaat via tweejaarlijkse verkiezingen. Als deze aan de orde zijn, wordt dat in de nieuwsbrief aangekondigd. Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen. De huidige leden van de MR kunt u hieronder en in de schoolgids vinden.

Wanneer u een vraag heeft voor de MR, dan kunt u dat doen door één van de bovenstaande MR leden aan te spreken, of door een mail te sturen naar mr@leadasbergschool.nl.

MR leden

Personeelsgeleding (v.l.n.r.):
Judith van Wessem (voorzitter)
Marlies Lamens
Bianca Derksen
Martine van den Brink
Marco van den Bovenkamp

Oudergeleding:
Erik Grob (secretaris)
Bas Tenten (GMR)
Paul Hiemstra (roulerend notulist)
Jeroen Kruiver (roulerend notulist)
Maarten Veldhuis (roulerend notulist)
Soraya Hiemstra  (roulerend notulist)

MR Notulen

2016-2017

 

Notulen van schooljaar 2015-2016/2014-2015 vindt u via Archief - MR Notulen.